rytelis

rytelis
rytẽlis sm. (2) 1. galvijų laikymas tvarte per viduvasario karščius, perpietė: Vasaros karščių metu, kada gyvuliai, vabzdžių kandžiojami, imdavo zylioti, prieš pusiaudienį juos gindavo namo vadinamojo rytelio . Kai karšta, tai ir mūsų gyvulius gena namo rytẽlio Slm. Saulė kiek aukščiau paskylėjo, i gena rytẽlio Rgv. Galvijai jau zylioja, gykim rytẽlio Kp. Ilgas rytẽlis – lig šešių valandų Rgv. Šiandie vėlai išginiau iš po rytẽlio Sb. Rytẽlio jau senai nebevarom, nebegenam – dienos nekarštos Krs. 2. žr. rytagonė 1: Šventadieniais gyvulius anksti rytą paganyti išgindavo merginos vadinamojo rytelio (rytagonės) .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • basas — bãsas, à adj. (4) 1. J su nuogomis, plikomis kojomis, neapsiavęs: Bãsas nevaikščioji, vis reikia apsiavus J.Jabl. Anas ar žiema, ar vasara vis bãsas ir bãsas Tvr. Jurgis bãsas, Jonas apsiavęs, Marė naginėta Skr. Jis apsiavęs guli, bãsas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bepiga — bepìga adv. K.Būg, Pš, Užp, bepigà Rdm žr. bepigu: Su tokiuo arklu bepìga art Kp. Bepìga jam gyventi – visko pilnas Dglš. Prie anų pirmininkų bepiga buvo taip padaryti J.Avyž. Bepiga, kad taip būtų buvę! Vaižg. Bepìga jam buvo sugaut mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ižgryčiai — ižgryčiaĩ sm. pl. (3b), ìžgryčiai (1) Š 1. laikas, kai vasaros metu galvijai genami ganyti iš ryto, o per vidurdienį parvaromi namo, rytelis: Ryt gysim stotkus an ižgryčių̃ Dg. Nuo ižgryčių̃ gena karves namo Vrn. Gyk karves an ìžgryčių Nč. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kelti — kelti, kẽlia, kėlė I. tr. imti, stumti ką aukštyn; dėti ką į aukštesnę vietą. 1. ką sunkų imti aukštyn: Akmenį kėliau ir tuoįtimpos nieko nepadariau J. Kelk pūrą. Ar pakelsi nuo žemės? Pn.Vakar sunkiai kėliau, dabar dieglys šone Skp. Tokiu būdu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • labas — 3 lãbas, à adj. (4) K; N, K.Būg 1. turintis teigiamų bruožų, geras, teisingas: Tasai piršlys, labas žmogus, pačiai nesisakė JV551. Kad tu pažadėsi labamjam bernyčiui, retai atlankysiu, meiliai pakalbėsiu RD25. Jei joje taip neelgsimės, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liūdnas — liū̃dnas, à adj. (4) K 1. jaučiantis, patiriantis liūdesį, nusiminimą, graudus, sielvartingas, nelinksmas: Liūdnas mūsų brolelis JV485. Oi liūdna liūdna širdelė muno šį visą rudinelį D31. Nėr mano močiutės, nėr mano mielos, liūdnosios širdelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • melsti — mel̃sti, mel̃džia, mel̃dė 1. tr., intr. R, K, J labai prašyti: Ir gaspadorių namo labai jis skubintis mel̃dė K.Donel. Jeigu esi girios paukštis, meldžiam lėkt į girią LTR(Plv). Vakaras netoli, leidžias saulelė, meldžiu, lydėkit mane, broleliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešiotojas — ( is K), a smob. (1) 1. kas nešioja ką, nešėjas: Tai buvo nešiotojas knygų V.Kudir. Toks vaikūzas jau nešiotojas [pėdų] būtų buvęs Pj. Ginklo nešiotojas turėjo pribaigti savo poną I. Tarė tada jam šarvų nešiotojas jo Ch1Sam14,7. 2. SD371 krovinių …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”